: Web Link
: จำนวนผู้เข้าชม
 

ชื่อหน่วยงาน         
งานการพยาบาลผู้ป่วยวิิสัญญี

หน้าที่และเป้าหมาย :
ให้บริการระงับความรู้สึก และให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการที่รับการผ่าตัดหรือทำหัตถการ ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งในและนอกเวลาราชการตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบเขตการให้บริการ :

 1. ปัจจุบันให้บริการวิสัญญีในห้องผ่าตัด จำนวน 14 ห้องผ่าตัด
 2. ให้บริการนอกสถานที่ สำหรับผู้รับบริการที่ทำหัตถการที่ศูนย์โรคหัวใจ แผนกส่องกล้อง หรือแผนก x-ray
 3. มีศักยภาพในการให้บริการระงับความรู้สึกในหัตถการผ่าตัดที่มีความ ยุ่งยากซับซ้อนเช่น การในการผ่าตัด ทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด สมองการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเช่น KidneyTransplantation
 4. เฝ้าระวังและบันทึกสัญญาณชีพอย่างน้อยทุก 5 นาที ระหว่างและหลังระงับความรู้สึก
 5. ดูแลหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น    จนปลอดภัยก่อนการจำหน่าย
 6. บริการ Acute  Pain Service ลดความปวดหลังผ่าตัด
 7. ให้คำปรึกษาปัญหาการให้ระงับความรู้สึก สำหรับหน่วยงานอื่น

 ศักยภาพ :

 1. เป็นหน่วยงานใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิ  เป็นแหล่งฝึกการปฏิบัติงานเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในศูนย์สุขศาสตร์ 
 2. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมโดยเฉพาะ ทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 3. มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบและทันสมัยพร้อมใช้ 
 4. มีบุคลากรวิสัญญีพยาบาลจากสถาบันชั้นนำเช่น โรงพยาบาลศิริราช ราชวิถี รามาธิบดี ขอนแก่น จำนวน 26 คน และกำลังศึกษาต่อเพื่อรองรับการให้บริการ พร้อมกับวิสัญญีแพทย์จำนวน 11 คน และ ผู้ช่วยพยาบาลจำนวน 14 คน
 5. เป็นสถาบันอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล  

  จำนวนเตียง/ ห้อง

 1. ให้บริการวิสัญญีในห้องผ่าตัดจำนวน 14 ห้อง
 2. ให้บริการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน (Induction room)  จำนวน 1 ห้อง

  เวลาทำการ : 
ทางแผนกวิสัญญีพร้อมรองรับให้บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

สถานที่ตั้ง: 
อาคารกิตติวัฒนา  ชั้น 2

ติดต่อสอบถาม : 
โทรศัพท์   0-2 9269222  0-2 9269215
โทรสาร   0 -29269222

บริการของเรา

 • ให้บริการตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้รับบริการก่อนและหลังผ่าตัด เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด 
 • ให้บริการระงับความรู้สึกสำหรับทำหัตถการ และการผ่าตัดทั้งในห้องผ่าตัด และนอกห้องผ่าตัด เช่น ศูนย์ X-ray  ศูนย์ส่องกล้อง  ศูนย์หัวใจและทรวงอก
 • เฝ้าระวังและบันทึกสัญญาณชีพอย่างน้อยทุก 5 นาที ระหว่างและหลังระงับความรู้สึก
 • ติดตามตรวจเยี่ยมหลังผ่าตัด  เพื่อป้องกันและ รักษาภาวะแทรกซ้อนหลังจากการระงับความรู้สึก  และการระงับปวดหลังผ่าตัด
 ภาพกิจกรรม 
การให้บริการของงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้